Aktuelna dešavanja

Radni sastanak u ministarstvu za rad zapošljavanje,boračka socijalna pitanja

Dana 17.02.2011.godine održan je radni sastanak sa ministrom  za rad,zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja g-đom  Darijom Kisić- Tepavčević i državnim sekretaarom g-dinom Miodragom Kaporom.

Na ovom radnom sastanku planirane su sledeće teme:

  1. Problemi i rešanja u sprovođenju Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.
  2. Priznavanje statusa borca i ostvarivanje prava po tom osnovu.
  3. Evidencija nedostataka Zakona u odnosu prema borcima i prikupljanje predloga za izmene ili dopune Zakona.
  4. Ostala pitanja od interesa za boračka udruženja.

Delegaciju našeg Udruženja predstavljali su Saško Jovanović i Srađan Radonjić.

Moramo da istaknemo da je sastanak protekao uz konstruktivan rad, izuzetno razumevanje g-đe Darije Kisić-Tepavčević, kao resornog ministra i gospodina Miodraga Kapora državnog sekretara.

Problem koji je naša delegacija iznela radi se o organima lokalne samouprave i to u oblasti dokazivanja učešća u borbenim dejstvima, tj.usaglašavanje stavova republika-lokalna samouprava.

Dogovoreno je da se putem e-maila prenose informacije sa terena kako bi se blagovremeno rešavali uočeni nedostaci.

Obaveštenje Uprave za tradiciju standard i veterane MO Republike Srbije od 17.02.2021.godine

Poštovani gospodine Jovanoviću,

Razmotrili smo Vaš dopis kojim ste nam se obratili za prijem
predstavnika Vašeg udruženja u vezi pomoći iz oblasti boračke zaštite,
konkretno pribavljanje potrebnih rešenja o učešću u borbenim dejstvima.

S tim u vezi obaveštavamo Vas sledeće:

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i
članova njihovih porodica (u daljem tekstu: Zakon o pravima boraca),
donela je Narodna Skupština Republike Srbije na sednici dvadest šestog
vanrednog zasedanja u 11 sazivu, 29.02.2020. godine. Zakon je objavljen u
„Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 18/2020 od 03.03.2020.
godine. Stupio na snagu 11.03.2020. godine a primenjuje se od 01.01.2021.
godine. Predlagač i neposredno nadležno za primenu istog je Ministarstvo
za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitnja.

Zakonom o pravima boraca uređuju se prava i uslovi za ostvarivanje prava
boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata, članova porodica palih
i umrlih boraca i umrlih vojnih ivalida i lica koje je poginulo ili
umrlo u Vojsci Srbije u miru, članova porodica umrlih  civilnih invalida
rata i civilnih žrtava rata.

Sva pitanja vezana za tumačenje Zakona o pravima boraca, nalaze se u
nadležnosti resornog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i
socijalna pitanja.

Navedenim Zakonom o pravima boraca je definisan status borca (članovi 5,
6, i 7.) i pored ostalog propisano:
–       da se postupak za utvđivanje statusa borca i razvrstavanje boraca u
kategorije i za ostvarivanja prava po ovom zakonu pokreće po zahtevu
stranke;
–       da se status borca priznaje po podnetom zahtevu i da se rešenjem u
prvostepenom postupku, kojim se utvrđuje status borca vrši i
razvrstavanje borca u kategorije,
–       da o pravima iz zakona u prvom stepenu rešava opštinska, odnosno
gradska uprava po mestu prebivališta stranke (prvostepeni organ), koji
ove poslove obavlja kao poverene poslove (član 155.);
–       da se status borca utvrđuje na osnovu originalnih pismenih dokaza iz
vremena učešća u ratu, odnosno oružanim akcijama preduzetim za vreme
mira, kao i na osnovu pismenih podataka kojima raspolaže nadležni organ
Republike Srbije o dužini angažovanja borca u oružanim snagama, kao i da
navedeni podaci moraju sadržati podatke  o datumu početka i datumu
prestanka vojnog angažovanja borca (član 141.).
Shodno navedenom, u slučaju da penzionisanom profesionalnom pripadniku
vojske potvrda o učešću u borbenim dejstvima nije izdata tokom aktivne
službe, za izdavanje iste može se obratiti jedinici iz čijeg je sastava
penzionisan, odnosno njenom pravnom sledbeniku ili Upravi za kadrove
Sektora za ljudske resurse MO, koja vodi DPP-1 za oficire i podoficire na
osnovu dostavljenih podataka iz jedinica u kojima su na službi.

Takođe, lica koja su učestovala u borbenim dejstvima u svojstvu vojnika
na služenju vojnog roka ili u svojstvu vojnog obveznika, radi izdavanja
potvrde  o učešću u borbenim dejstvima mogu se obratiti nadležnom centru
Ministarstva odbrane po mestu prebivališta.

S poštovanjem,

pukovnik
Dragan Milković